قفسه میوه

مشخصات

این نوع قفسه جهت مصارف فروشگاههای میوه فروشی وغرفه های میوه فروشی استفاده میشود .
این قفسه در بار گذاری های وزن زیاد قابل استفاده است.قفسه تهران
قفسه تهران
قفسه تهران
قفسه تهران
قفسه تهران
قفسه تهران