پیام مدیر عامل گروه تولیدی صنعتی قفسه تهران

به نام قادر متعال که هرچه داریم گوشه ای ازالطاف بیکران اوست؛پروردگاری که برکت راباتلاش وحرکت ،همراه وهمگام فرموه است.
خدمتگزاران شما در گروه تولیدی صنعتی قفسه تهران از آغاز تاسیس تا کنون سعی داشته اند ودارند .به پشتوانه بررسی آگاهانه بستر فعالیت، ارزیابی ویژگی های محیط کسب وکار ،درک صحیح وکارشناسانه از نیازهای رو بهافزایش اقتصادی ،در زمینه طراحی وتولیدتجهیزات فروشگاهی وانباری و شناسایی نیازهای به حق خریداران ارجمند ،خدمات جدید وشایسته ارائه دهند.

موجب خرسندی است که قفسه تهران در طول یک دهه فعالیت خود،با بهره گیری همزمان از جوانان اندیشمند ونیروهای مجرب وکارآزموده صنعت کشور واستفاده از مدیران مدبر وکارآزموده،مسیر ترقی و پیشرفت راتاجایگاه بزرگترین طراح وتولید کننده قفسه های مدرن فروشگاهی وانباری وتجهیزات فروشگاهی درمنطقه خاورمیانه ویکی از تولیدکنندگان برتراین صنعت در کشور طی کرده که این مهم ،همواره مرهون اعتماد وحسن تعامل شما عزیزان گرانفدر بعوان سرمایه های اصلی سازمان بوده است .

تکریم واحترام به خریدار در قالب ارائه خدمات متنوع،سریع وپیوسته ازآغاز شکل گیری،بعنوان راهبردمحوری قفسه تهران مطرح بوده است سودبردن از امکانات نرم افزاری وسخت افزاری مدرن وروزآمد در ماشین آلات تولید قفسه و واردات ماشین آلاتی با آخرین تکنولوژی ها وترویج این صنعت نوین باتوجه به زیرساخت هاوتوانمندیهای موجود،تنهادرراستای نیل به سرمایه ارزشمند رضایت واعتماد خریداران انجام شده و متولیان قفسه تهران،پس ازاین نیزازصدرتاذیل همچنان در پی بسترسازی مناسب برای ارتقای همه جانبه بوده ومی باشد.

قفسه تهران با اتکا به یاری خداوندسبحان وسرمایه شماعزیزان همیشگی، برآن است باپایداری روندروبه رشدخود در سال های آتی وبا توسعه فعالیت های خود در بازارهای بین المللی ،همچنان برای ایران وایرانی افتخار آفرین باشد.

با تقدیم شایسته ترین احترامات
سعید قلیزاده